сряда, 14 юни 2017 г.

РАВНОСМЕТКИ -от 62 годишни изследвания

                                                        ОПИТ за Р А В Н О С М Е Т К И

По повод на 85-тата ми годишнина (навършена през 2016г.) и за 60-те годишни изследвания – се опитвам тук,  да обобща теоретично, основни данни, от 6 тематики, проучвани емпирически ( на терен и в лаборатории). И внедрявани в образователни и други социални практики (вж.Резюмета).
Написаните кратки резюмета-2017г., в обем на 10 стр. и два други текста  (Слово по повод на 80-те ми години, пред VI-тия наш Конгрес, 2011г.и Текст за смпозиум, от 2009г.). И тях не съм предлагал за публикуване. Но сега ги изпращам, на чудесното наше сп.’Психология’. За обсъждане и печат.
Не съм показвал свои текстове, вече 22 години. По различни причини – които са  главно  в самия ‘мен’ . И тези причини не бих могъл да обесня. Въпреки чувството, че имам дълг, за споделяне. Последната ми експериментална монография,  е от 1995г. Тя бе в ‘тираж’ -  само от 8 бройки!
Нейната тема е – ‘Аспирационен стил на личността’. Едно комплексно изследване, с 219 ИЛ, чрез батерия от 11 метода и експлараторен факторен анализ (осъществен от приятеля ми Е. Герганов; за което и сега му благодаря). Верифицирани бяха 7 ‘AS’, които тук ви показвам, в 6-то Резюме.
Помолил съм, близки колеги, да ме подпомогнат, в усилията ми за обобщаващи ‘разсъди-отсъди’. Очевидно е, че се затруднявам и поради възраст, и боледувания. Опитвам да синтезирам  мислите си в ‘Триредия’. То води и до неясни, и непълни експликации. Но пък постига словесна краткост.
Всичките, шест основни тематики, се преливат едни в други. И към 2000-ната година се оформят като малка структурна парадигма, наречена ‘Личностна психодискретика-PsyDi pers’ (вж. 1-во Резюме и Текст 2009г.). След 2000г.,силно съм повлиян, от над-научната есеистика на Б.Богданов.
В парадигмалния център, на ‘PsyDi pers’, стои, т.нар. ‘Общ личностен модел-GPM’. Чиито анализ   (в обем на 34 стр.),може да видите в GOOGLE ( на ‘искро косев-2016’). Този текст (в/у ‘GPM’) ще се доработва и дискутира, на VIII-мия наш конгрес-2017г. Тук, на него, са посветени Резюмета  4 и 7.
                                                                       ..............................
За коментари, корекции и допълнения, към представените по-долу текстове, включвам редица близки ми колеги ( психолози и от други хуманитарни науки). Получените отзиви, преди края на м.Април 2017г., ще се представят и в сп.’Психология’. За евентуално публикуване. И още нещо.
До края на 2017г. ще бъде издаден двуезиково, малък сборник. Tам ще се обединят настоящите текстове( плюс,  т.нар. дълъг текст от 34 стр., в/у ‘GPM’) – придружавани от всички отзиви. Вкл. и тези, които са получени след м.Април (но, до края на м. Юли 2017г.). И те ще бъдат превеждани.
{ Сред поканените за коментари колеги, по азбучен ред, ще са – А.Христова, В.Матанова и  – В.Тодоров,  Г.Гочев, Г.Христов,  Е.Герганов, Е.Паспаланова,  И.Бардов,, И.Петров, Й.Зографова, К.Гайдаров, К.Стойчева, Кр.Крумов, Л.Мавлов, Л.Георгиев, М.Неделчев, М.Игнатов, М.Дилова, М.Бакрачева, М.Фадел, Н.Атанасов, Н.Матеева, П.Рандев, П.Александров, П.Калчев, И.Димитров, П.Димитров , Р.Георгиева, Р.Божинова, С Джонев, Св.Димитрова,С.Недин, Сн.Илиева, Т.Янчева}.
                                                                        
                                                                    ВСТЪПЛЕНИЕ
– По-точно, това е дописване и ‘После/думие’, от средата на м. февруари, 2017г. Преди тях е написан текста за ‘Общ личностен модел- GPM’ ( през 2016 г.).Седемте резюмета са от януари т.г.Сякаш думите, в обратен ред, започват сами – да дописват и променят себе си

И тук, се представям с името си Искро. За да се обръщам към вас, с малки имена. Търся близост. Извинявам се, за изпратен суров текст на Катя,Сава, Енчо, Милко,Марин, Пламен, Инги,Валери,Жоро.Поради възрастта ми (от дни пак съм болен),трудно пиша. Има и друго.

Вчера дочетох, интересни за мен, статии от сп.’Психология’-2015 – от Калин, също от Надя, Ева и Борян,и от Кръстю (както от Бауман, в Култура бр.4,т.г).Те корегират текста за ‘GPM’и на Резюметата. Напр., концептът - ‘Компетитивен човек’(2) става ... ‘Изявяващ се човек’(2).

Така съм и опонент, и ‘съдия на себе си’. Напр., в‘Индивидна демократизация’(5), реално, отделните  изяви,са, за общо професионално благо.Те са супер солидарни. Но там го няма ‘неконфликтния модел’(с нива, които всеки може да достига,без да е ‘анти’,а с общ успех).

Там няма  едно първо,едно второ и пр. място (както при конкурси). И всеки успял, прибавя  ресурси за СОЛИДАРНО увеличени стимули. За всички останали. В този режим, личната изява е хуманна, а тя е и неизбежна.(Тя е естествена и в групово динамичните процеси).

Персонализмът не е ‘егоизъм’; само с пазарен либератитет; а, е и с/у обезличения демос.
                                                                          .............
 Калин ( пак там), показва, че има, очакваните и от мен, още 10-ина модели за личност.Той ни припомня, че ‘...психолозите трябва да разработят ОБЩА (км) теоретична рамка на
личността’(с.5). Ето тук, може би се диспозира и т.нар. ‘Общ личностен модел – G P M’.

GPM’не е неизменна ‘Когнитивно/Афективна рамка’. Тя ‘търси’ корективи и алтернативи.

Очевидна е и йерархията на личностните модели. Някои от тях са ‘метамодели’. И най-горе стои ‘триделният’ модел на Фройд. За ‘Id-Ego-Super/ego’. Нашата ‘Обща теоретична рамка’ - разчленява ‘GPM’, в 4-ри групи субструктури. А на друго метаниво е ‘OCEAN’и пр.

Целта ни е (ако е здраве), до лятото на т.г., с колегиални авторски намеси, да имаме и нов вариант на ‘GPM’ (с отзиви към него); който ще се отпечати двуезиково; и ще се дискутира на нашия VIII-ми Конгрес-2017г. Там основен доклад, може да има Калин, или Марги и др.

Независимо, че съм склонен, пак да дописвам Текста за ‘GPM’ и Резюметата,  ще ги изпратя, в този им формат, до близки ми по идеи хуманитаристи – за да имам след това и да включа, техните авторски виждания ( със съхранено авторство), в новите преработки.
  С колегиални поздрави...ваш Искро – 0884 377 157 и i_kossev@yahoo.com / 10. 02. 2017г.
             СЕДЕМ РЕЗЮМЕТА по ТЕМИ към и в ‘ОБЩ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ – G P M’, от 2017г.
                                        ( Тематики  със системно-структурна свързаност  )

По-долу, представям на колегите си, 7-седем кратки резюмета (две от тях са по една и съща тема) – върху  резултати от основни групи мои изследвания, които съм разработвал, непрекъснато, в продължение на 60 години. Това правя, по повод 85-тата ми годишнина.

Тези 7 резюмета, в общ обем от 10 стр., предшестват, изграденият на тяхна емпирична и теоретична база- фактология-‘органика’- друг дълъг текст ( от 34 стр.), посветени на т.нар. :  ‘ОБЩ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ – G P M’ (2016г.). Те са във формат на научно есе (вж. GOOGLE).

Поредността на резюметата/тематики, които системно се преливат една в друга, не е хронологична, а по-скоро с променяща се, парадигмална логика, както следва –

(1) Първо за – ‘Личностна психодискретика-PsyDi/pers’.Система от знакови модели’(2009)

(2) Второ – ‘Изявяващият се човек. Дискретни компетитивни мотивации- U C M’ (1967)

(3) Трето – ‘Поведенческо-дейностна структура –  B A S’. Модел (1980)

(4) Четвърто – ‘Четири групи подструктури от ОБЩ  ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ – G P M’ (2016)

(5) Пето – ‘Органика на пет фундамента на  Индивидна демократизация – ИД’ (2012)

(6) Шесто – ‘Аспирационен стил на личността – AS’ (1995)

(7) Седмо –  Второ резюме, към дълъг текст, за ‘ОБЩ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ-GPM’ (2017).
                                                                  .........................
В единното си, ‘очленено’ и съчленено ‘протичане’,темите са и парадигмена метатеория.
                                                    ................................................
Предвижда се, тези текстове, след доработване, да бъат публикувани през 2017г. двуезиково. С придружаващи паратекстове-отзиви, предимно от психолози, но и от други близки ми хуманитаристи. Учени и други творци. Вкл. и с критични – нови виждания.

Преводите са за разговори, тази пролет, извън страната. А отпечатването на родния ни език – е за дискутиране на VIII-мия Психологически Конгрес, в края на ноември 2017г. Благодаря на колеги и приятели, които ще прочетат, подкрепят и опонират на текста.

Извинете ме, че изложението, е, в работна фаза. Ще се опитам да го дооформя. Ако е здраве. И с ваши допълнения. Чието авторство ще съхраня /30 януари 2017г...ваш Искро/
                                                           ..........................................


         ЛИЧНОСТНА ПСИХОДИСКРЕТИКА – ‘PsyDi/pers’ – ЗНАКОВИ МОДЕЛИ /1-во резюме/
             (С ‘Дискретизация /разчленяване/ на понятията’ – по Радосвет Коларов, 2016г.)

PsyDi/pers’ е теория (метатеория) за пет други мини теории – Компетитивна, Дейностна, Аспирационна, Личностна и Социетална. Тук и сега, представяме в две резюмета и в по-дълъг текст - ‘Общ личностен модел - G P M’. Другите пет групи модели, ще реферираме.

В ‘Модел за структура на интелекта-MSI’, Гилфорд определя три структурни нива в изследване на интелекта: (1) Дискретно; (2) Стилово; (3) Интегрално. На които съотвестват – ДИСКРЕТНИ (k.м) мотивации; Когнитивни стилове; и Интегралната интелигентност – ‘IQ’.

Във ‘MSI’ има два аспекта – (А) Аспект на операции-‘non Di’ и (Б) Аспект на продукти– ‘RDi’. Първият аспект е ‘Процесуален’.А вторият – е ‘Резултативно ДИСКРЕТЕН – RDi’; структурен.

Оказва се (към 2000- ната година), че нашите 60 годишни изследвания (на терени и в лаборатории), ‘непреднамерено’ са имали същата ‘логика’ и психографика. Отначало са били на ниво ‘Дисккретни мотивации’(за ‘UCM’). През’Личностни стилове’ ( ‘BAS’ и ‘АS’ ).
За да достигнат  до днешния (2016г.), знаков и интегрален– ‘Oбщ Личностен Модел-GPM’.
При нас, ‘дисккретизацията на понятията’, пронизва и трите нива. Чрез ‘PsyDi pers’ модели (Прочетете /прил. накрая/ – ‘Pesonality psichodisсretics - Discret paradigm’ /I.Kossev, 2009/).

На ПЪРВО НИВО е–Буквен модел за ‘Универсална Компетитивна Мотивация-U C M’/1967г.
Тази дискретна ‘UСM’ e открита, на терен и в Лабораторен експеримент, със 159 ИЛ. Чрез ‘Перфориращ ергограф’ и ‘Коректурен тест за бит/сек’; по модел Стюдент (1964-66г.).

На ВТОРО НИВО–Тук са два ‘PsyDi/pers – буквени модели. Единият, апробиран на терен. За ‘ Поведенческо Дейностна Структура – BAS’. Той е експлициран, от внедрени (1970-75г) и анализирани 350 производствени системи. Повлияни главно от Модел на Хакер (Игнатов).

Пак, към Второ ниво (по Гилфорд) е откритият нов Аспирационен стил на Личността – AS’ (1983-86), в комплексен експеримент, с 219 ИЛ на 16-17г., чрез батерия от 11 метода: – Тестове ‘Айзенк’ и ‘Тейлър’; Свой тест ‘ОСТ’; Проективен тест ‘D-R/П’; Екперименти ‘НУ’; И данни за семеен и здравен статуси; Успех; Отличия; Статус в реална група; и Лидерство.

Към ТРЕТО НИВО – ‘Интегрално’- ( по Гилфорд), са други два типа  знаково-буквени модели. Първят, е описаният по-долу (чрез две Резюмета и чрез ‘дълъг текст’ от 34 стр.) –    ‘GРМ’. Той се гради и базира, върху останалите пет групи ‘PsyDi’ модели (вж. Резюметата)

Към трето, ‘Интегрално ниво’, е също, вече практикуван модел, за ‘Индивидуализиране на Демокрацията – ИД’ (насочен с/у Егоцентризъм и с/у Обезличаване). Неговите 5 интеграла се формират/извличат на терен, с над 700 граждани, по идеи на Бек, Бауман и мои идеи. Горните, знаково-семиотични модели, се центрират около ‘GPM’ чрез ‘PsyDi- парадигма.

ИЗЯВЯВАЩИЯТ се ЧОВЕК – ДИСКРЕТНИ КОМПЕТИТИВНИ МОТИВАЦИИ (2-ро резюме)
Универсална е човешката съревнователност = ( на измерване/информиране/сравняване; надпревара и съперничество; състезаване и надминаване;  агоналност и компетитивност; конкуренция и конкурсност; доминиране и лидиране; властване;  завист; екипност и пр.) –

Човекът, филогенетично и в онтогенеза, се формира като компетитивно същество. ИЗВОД от десетки опити на терен (1955-63); и с 159 ИЛ в лаборатория (с перфориращ,с 14 игли ергограф и тест за S = бит/сек, и метод Стюдент; и при изследване на Аспирации - вж.‘AS’).

Диагностицират се три ‘Съревнователни степени’ – (1) Със ‘себе си’; (2) С ‘другите’ и (3) С ‘първите’. Които се оказват в конотация, с три граматични степени и структури (Позитивна; Сравнителна; Превъзходна). Taкa се верифицира и тяхната универсалност – ‘UCM’.

UCM =ОСМ’, включва в своята дискретна структура,три мотивационни групи,както следва:
                  О  С  М = { С С М ( /ИнР + ВзСр/ + /ДНСе + ДНДр + ДНП + ДНН / ) +
                                      +  П С М ( ПоПр + ПрСиВ + ПоСиВ + ОбОд + НаПо )   +   Н С М }
Kaкво значат 15-те ‘Di’абревиатури – ‘ОСМ’(Обща съревнователна мотивация); ПСМ, ССМ и НСМ ( Преходна, Специфична и Неспецифична СМ); ИнР (ИНФОРМАЦИЯ за РЕЗУЛТАТИ – това е фундамент за възбуждане на 14-те други дискретни множества); ВзСр ( Взаимно сравняване – втор Универсален мотиватор); ПрСВ и ПоСВ (Проверка и показване на сили и възможности – открити у нас, 10-ина години, преди Cukla).И специфично компетитивната мотивация- ССМ: от ДНСе, ДНДр, ДНП, ДНН ( Достигане и надминаване на ‘Себе си’, на ‘Другите” или на ‘Първите’, и на ‘Нещо’-било норма, еталон, образец, пример и пр.,и пр..).

Борба за водачество, има и в животински стада. Още в първобитни общества, доминират състезателни игри, битки и боеве (Хьойзингха). Обучението в древен Рим е съревнование (по Квинтилиян). Същото при Коменски. Елинската култура е ‘агонална’ (според Богданов).

Така се стига до днешната, тотално конкурсно-конкурентна епоха. С безброй надпревари. Лично неформални и официални. Икономически- за материални блага. Духовни творения за престиж. С дигитален прогрес. За жалост и военни надпревари. За доминиране.С терор.

Тези, над 60 годишни търсения, опити, наративи и от разни извори, от дълги себеанализи – са представени в четири малки монографии и над 60 други публикации–за ‘Ученическо съревнование’ (1963 и 1972); за ‘Съревнователни мотиви’(1982);‘Аспирационен стил’1995. Открит и внедрен, е, ‘Неконфликтен агонален модел’-  с  индивидно/солидарни стимули.

В основата на ‘UCM’, на тези ментални универсалии (вкл. и междуличностни) стои, и т.нар. от нас „Измерителен психичен ефект’. Той е метаефект. Защото е в основата на други ефекти –‘ Ефект на ореола’; ‘Пигмалион ефект’; ‘На незавършеното действие’; ‘Хоторнски’; ‘Компетитивен’;‘Лидерски’;‘Властнически’;‘Неочакван’;’Начално информативен’ и прочее. Четем днес - за ‘МЕРИТОкратични’елити и общества (в/у конкурси и пр.)-Ив.Кръстев(2017).
        ПОВЕДЕНЧЕСКО ДЕЙНОСТНА СТРУКТУРА – ‘ B A S ‘  МОДЕЛ ( 3-то резюме-1980г.)

Буквено-знаковата абревиатура ‘ B A S ‘  е експлицирана ( 1968-75 г.), при системен анализ и обобщения; след внедряване от нас, в редица производствени предприятия и в служби, и институции, от обслужващата и управленческата сфера, на над 350 системи (НОПТУ).

Тези, свързани с НОТ системи, бяха и във формата на формални програми, за ‘Надпревари и Челен опит-ЧО’ и за ‘Научно-технически прогрес- НТП’. Синтезът бе повлиян от концепта на Хакер (по Игнатов);  за двете фази на НОТ – ‘Подготвителна ‘ и ‘ Изпълнителна’.

Откроиха се 6-шест субсистеми, с общ ‘R - системообразуващ фактор’,както следва:
       B A S  =  (  P-> N -> I  )  +  (  E-> M-> S  ) <––––> { (R/p - R/n - R/i)  +  (R/e - R/m - R/s).
Прочитът на Модела е – ‘BAS’ (Поведенческо Дейностна Структура):- ‘P’ (Програмиране); - ‘N’ (Нормиране); - ‘I’ (Иновации). От т.нар. ‘Подготвителна фаза’ на дейността. Следвани от още 3-три субсистеми: - ‘Е’ (Екзекутивна); - ‘М’ (Метризация); - ‘S’(Стимулация).

Системообразуващ (по Берталанфи), е ‘R’фактор; със 6-шест типологии на ‘РЕЗУЛТАТА– R/1,2...n’. Те се застъпват системно (хоризонтално и вертикално): вж.- схемата, по-долу:

      ‘ Р ‘ ( Programation / Програмиране)   ......................  ( Програнирани – ‘R/progr );
                            I                      I                                                                     I                           I
      ‘ N ‘( Normatition / Нормиране)   ..............................>    ( Нормативни –     ‘R/norm );
                            I                      I                                                                     I                           I
      ‘ I ‘  ( Inovation / Иноватиране )   ...............................>   ( Иновативни  –     ‘R/inov   );
                                  I  I                ------------------- . . . . . . . --------------------           I  I                                               
      ‘ E ‘ ( Exeсution / Изпълнение )   ................................>   ( Изпълнени –        ‘R/exeс );
                            I                      I                                                                     I                           I
      ‘ M’( Metrisation / Измерване-оценка )  ...................>   ( Метризирани –    ‘R/metr);
                            I                      I                                                                     I                           I
       ‘S ‘ ( Stimulation / Стимулиране-заплащане )  ........>    ( Стимулирани –    ‘R/stim ).

Toзи пълен ‘контур’ на ‘ BAS ‘ модела, има и съкратени варианти. Но неговата ‘логика’ е също универсална. Не само за обективни, поведенческо-‘В’/ дейностни ‘А’ активности (със съответни ‘актанти’), но и за протичане на субективни умствени ‘дейности’ (по Пирьов).

Респектираща е и логиката на системо/формативнaта детерминанта и ‘PsyDi’ регулатора ‘R/1…6’. Не случайно и самите  ц е л и  на индивида-субект-личност,се софистицират като – ‘Образи на бъдещи Резултати’; Регулаторът‘RDi’ има и други типологии:‘Свой’-‘Чужд’-‘Най-добър’- при ‘UCM’; Значима се оказва и неговата разновидност, на т.нар.’Суров резултат’.

Суровите ‘R/pers’(по Джеймс), към ‘Претенции’, са ‘Успехи’. Те са основен концепт, за 7-те ‘АS’. А и в ‘Жизнената ориентация-SD’. Те още са– ‘R/ext-int’ в ‘GPM’. Те са регулатори и  на мозъчно функциониране (Пенфилд,Анохин). До  ниво – на ‘RPsyDi/ парадигмени ‘актанти’.
ЧЕТИРИ ГРУПИ ПОДСТРУКТУРИ от ‘ОБЩИЯ МОДЕЛ на ЛИЧНОСТТА – G P M’(резюме-2017г)

Това са т.нар. ‘Личностни образувания’. Фройд ги нарича ‘...части на психичния апарат на личността’. Като има предвид ‘Id - EgoSuper/ego’ (= на ‘То-Аз-Свърх/аз’). ‘GPM’ изхожда също, от биогения Модел на Айзенк, за ‘E-I и P-N’. Oт модела ‘Голяма петорка – OCEAN’. Също от ‘MBTI’, по идеи на Юнг. Възприемаме тези за ‘Статусно-S’/ ‘Ролевата-R’ структура. Концепти от ‘MSI’- Модел за структура на интелекта, по Гилфорд. От Модел на Левин ‘B=PS’. Идеи на Пиаже и Виготски, за ‘Интериоризация-Екстериоризация-Ext/Int’. На Роджърс и Маслоу за ‘Себереализация’. На Пенфилд, Анохин и др. Системно обвързани от ‘Резултативни-RDi/pers’ регулатори-успехи; методично изследвани от нас (над 60 години).

( I ) ПРЕДИКАТИ (п о с т у л а т и-Ро) – с условно селектирани, девет примерни ‘А’ концепти. От тях 6-шест са позитивни модалности: ‘Автентичност-Avt’;‘Aктивност-Аkt’; ‘Aвтономност- Аv’(Свобода); ‘Aфилиативност-Af’(Свързаност); ‘Алтруизъм-Аltr’. И още 3-три ‘Ро’, вече  с негативна модулност: ‘Агресивност-Аgr’; ‘Алиенация-Al’(Изолация) и ‘Аморалност-Аb’. Част от ‘Ро’,са верефицирани и в наши изследвания (1995), като стохастични ‘F’ ( по Е.Герганов).

( II ) OСНОВНИ ПОДСТРУКТУРИ : – GРM = Repr Po ( RIS > Ego > CAN ) – Модел 2. (По-горе,в’I’- и Модел 1,  за ‘Ро’ =  6+3). ‘Repr’ означава ‘Репрезентиране’ на ‘модулни Реферирания’:
– ‘RIS’- e ‘Ролева-R’ иИндивидна-I’ ‘Статура-S’; с  в ъ н ш н о/вътрешен ‘ БИО-СОЦИОном’;
– ‘Ego’ е ‘Аз’ (от Автентично- Реализирано-до Идеално Аз и пр.)=(Аз/образи + Себеоценки);
– ‘CAN’ е ‘Когнитивно-С’+ ‘Афективен-А’ вкл. и ; Несъзнаван-N’  o п и т (Малкото ‘аз’ и пр.). ‘Ego’ и ‘CAN’ са субектна менталност (‘ПСИном’); интегрираща 4-те суб/групи( I, II, III и IV ).

( III ) Множества от ‘ИНТЕРИОРИЗИРАНИ–int’ и ‘ЕКСТЕРИОРИЗИРАНИ–Ext’ Р Е З У Л Т А Т И (Rpers-Int/Ext 1,2…n). Личностните ‘R int/ext’ са предметни и функционални (вкл.вътрешни промени). Чрез тях ние живеем и се реализираме. Те се включват в нов знаков Модел 3 –
            G P M = Repr { Po ( R int/1,2…n > / RIS + Ego + CAN / > R ext/1,2…n )} – Модел 3
Други означения на ‘Int/Ext’ са: - ‘По делата им ще ги познаете’; и т.нар. ‘Опредметяване’.
(Условен брой в (III) е 7+/-2 = т.нар.’Магическо число’; като някакъв ‘оптимум’. ‘Ро’ са 6+3).

( IV ) Личностните ‘ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ’ (или ‘Координатни оси’ и пр.), са ТРИ по ТРИ, общо 9, условно разделени личностни образувания:    – IV.1. ‘БИО-психо-социални’, от ГЕНОМА-{ (а) ‘Либидна свързаност-Lib’; (б) ‘Сигурност-Secur’([i] Себесъхранение); (в) Нерво Темпераментови типове –Е/I и P/N’}; – –   IV.2. ПСИХО-социо-биогенни’, от високия-висш ПСИНОМ–{ (г) ‘Интелигентност-IQ’; (д) ‘Успех/Доминация- S/D’; (е) ‘Подсъзнатост-Subcons’} – – и   IV.3. ‘СОЦИО-психо-биогенни’, от индивидуалния СОЦИОНОМ –{ (ж)  ‘Абнорменост-Abn’ (Характерология); (з) ‘Трансцедентност-Tr’(от сакрални и етично-естетични ценностни образци); (и) ‘Ефективност-Ef}. Всичките те-в ‘пулсации’, с жизнените среди.(Модел 5,с.11)

В духа на древните стоици, ‘GPM’ е ‘lekton’. Според Пърс- е ‘интерпретант’ (и ‘семиозис’)..
Това е, първо кратко Резюме,зa GPM’. Следва, второ Резюме (с.1-4). И дълъг текст (с.1-34). ( Към ‘дългия текст’, се ‘прикачват’ всички резюмета. Защото, те са фундаменти на ‘GPМ’)
ОРГАНИКА в ПЕТТЕ ФУНДАМЕНТА на ‘ИНДИВИДУАЛИЗИРАНА ДЕМОКРАЦИЯ–ИД’(2012г.)

Предисловие – Изхожда се от ‘Био – ПСИ - Социо’ тримерната същност на Човека. И на Индивида. И на неговата Личност. Вкл. като Субект на дейности. И като Гражданин. Знае  се, че основен порив, на всеки от нас (на млади и стари; на малки и големи; бедни и богати) - е някаква изява (дори скромна); добър жест; незначим успех; и ‘компетенция’...
Цел – Този изконен порив (за себе-присъствие) да се задоволява. Масово. С ‘монстриране’
Форми – Изявите са безброй (дори с цветя и здравец, пред дома; блока; службата и пр.)... Да се уважи и зачита опит, талант и ‘дума’ - у стотици хиляди пенсионери; и млади дейци.
Средства – Чрез персонифициране на лични и групови дела-Резултати. С/у обезличаване.
Чрез повишаваща се професионална и психосоциална компетентност (в игра; учене; труд).
            Законово и с Правила ( съвместно с ‘НПО’  и с Научни институции ), да се ВЪВЕДЕ:
( А ) Периодично вземане мнение (съветване, консултиране). Чрез ПРЯКО и задължаващо, електронно гласуване.По ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ(местни, отраслови и национални) Това е водещ фундамент на ‘ИД’. За ВЕРНИ действия - по професионални цели. Оттук, по-бърз просперитет. И преодоляване на бедност ( с неграмотност и ниска продуктивност ). Със задоволена ‘Себе/Детерминация’. Повече иновации. И психична УДОВЛЕТВОРЕНОСТ.

( Б ) Чрез пряк (не делегиран) избор, на десетки хиляди ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЩЕСТВЕНО-ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТИ = ‘Експертни колегии’ и пр. (местни; отраслови; по територии и за страната); в два отделни състава -  от пенсионирани ДЕЙНИ и ОПИТНИ  СПЕЦИАЛИСТИ и вторият, от МЛАДИ ТАЛАНТИ (вкл. студенти и др.) и СПЕЦИАЛИЗАНТИ (вкл. безработни). Тези експертни екипи, да се обновяват, с 1/3 та от състава им (чрез ПРЯК избор от всички членове, на съответна професионална общност – било съдии; лекари; инженери; учители-родители). С цел, реално увеличаване на ‘административен’, ‘управленски’, ‘научен’ и пр. капацитет; с  хиляди компетентни деятели. А и с УВАЖЕНИЕ към изолирани; и забравени.

( В ) Към бъдещите електронни медицински карти, на всички граждани (които остават достъпни, само за съответни лица и за лекари)- да се въведе, с минимален разход – вече общодостъпна страница, с данни за КВАЛИФИКАЦИЯ, СТАЖ по ПРОФЕСИЯТА (легитимни достижения, приноси, отличия и пр.) и за други КОМПЕТЕНЦИИ. С ½ стр.и СЕБЕОЦЕНКА за собствен ОПИТ (в професията); лични планове, амбиции и пр. Само тези данни, ще са достъпни и за КОРЕКЦИЯ, от други колеги и специалисти.( Тук да се включва и отдаден безплатен труд. С времетраене и доказани ефекти. И дарителство. Също легитимирано).

( Г )  Чрез СВОБОДНА пазарна КОНКУРЕНЦИЯ и чрез местни и отраслови КОНКУРСИ по ПРОФЕСИИ (индивидни и екипни – в игра; учене; труд и в отдиха), за стимулиране на ТВОРЧЕСТВО и ЗДРАВЕ (вкл. и духовно). Класиранията, да са чрез ПРЯКО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ; от всички, в професионални общности; и по територии; за солидарен прогрес.

( Д ) Стимулиране на ДОБРОВОЛНИЯ ТРУД и ДАРИТЕЛСТВОТО, с вписване на персонални приноси. И приемане на Закон (както предложи и А.Гълъбов).  Жизнеността на ‘ИД’, е,  в единството и ПРОФЕСИОНАЛНАТА органика, на 5-те психо-граждански фундамента/-14.I./
                  АСПИРАЦИОНЕН СТИЛ – ‘A S’ на ЛИЧНОСТТА  (6-то резюме, 1995г.)

ПОДХОД – Изследванията (1980-84г.), бяха замислени като голяма дисертация. С работна предметология – ‘Неуспешен резултат и Съревнователни отношения’. Поради това се формира по-голяма извадка от 219 ИЛ. С комплексна методика. От 11 метода- с варианти.

Не е формулирана предварителна Хипотеза ( вкл. за ‘АS’). Но, след като се измерваха 75-седемдесет и пет, параметрични променливи (при тема за ‘Съревнователни мотивации- UCM’, променливите бяха само 8) – и след техния Експлораторен факторен анализ ( от Е. Герганов) – ясно откроилите се 7 Фактора, верифицираха нов, т.нар. от нас- ‘АS’ (1995г.).

И тук, както винаги, имаше и известна предпоставеност. Свързана и с работната тема. С подбрани и измервани променливи. Но повлияването не бе пряко и значимо. Освен това, ние не познавахме, методологията на Гилфорд. За трите нива на изследване на Интелекта (в ‘MSI) – съответно: ‘Дискретно’, ‘Стилово’ и ‘Интегрално-за IQ’. За да търсим ‘стилове’.

Koгато интерпретирахме, 7-те Фактора и ги дефинирахме като ‘Аспирационни стилове’, нормално сме се повлияли, от т.нар. ‘Когнитивни стилове’ ( изследвани креативно у нас от   М.Игнатов). А също и от концепцията за ‘Атрибутивни стилове’ ( която е прикачване на причини/атрибути, на достигани резултати; свързани и с ‘Локус на контрола’-в/у ‘R’) – по А.Величков. Никога, една нова/оригинална идея, понятие/концепт не се ‘ражда’ на празно място. Тя е ‘до-създаване’ (по Ат.Далчев). Свързана е и с...‘Жизнени стилове’ (по Адлер).
                                                             .............................
Факториално бяха открити, следните 7-седем ‘Аспирационни стилове-AS’ на Личността:
                -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     (1) ‘ Н ‘ (  HARMONIK /  Хармоничен ‘AS’ )   .....................  ф.т.   12. 980                                                                                                                                                                       
 (‘AS’ на себереализация е с резултати/успехи, приемани от други и удовлетворяващи ИЛ)
                     (2) ‘ A ‘ (  AUTONOM / Aвтономен ‘АS’ )     …………………….  Ф.т.    5, 860
   (С автономия на ИЛ и авторитет, приемани от другите, като успешни лидери- в групата)
                     (3) ‘ R ‘ (  REALISTE  /  Oбективиращ ‘AS’)    ……………………  ф.т.    9, 570
        (На обективация, с реални резултати/успехи, одобрени от други. Но чужди за ИЛ)
                     (4) ‘ А’  (  AFFIALITIVE /  Афилиативен ‘АS ‘)   .................... ф.т.    5. 290
    (С успешни приятелства ; Предпочитани партньори; Екстраверти; ИЛ са удовлетворени)
                                                              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                     (5)  ‘ I ‘  (  ILLUSOIRE  /  Илюзорен ‘ АS ‘  )   …………………….. ф.т.    7, 060                        (С илюзорно чувство, че ИЛ е прието.Реално то не е предпочитан партньор.И е аутсайдер)
                     (6)  ‘ R ‘ (  RISQUABLE  /  Рисков  ‘АS ‘  )    ........................... ф.т.    3, 550 
 (Високо ‘Равнище на аспирации- въпреки ‘Неуспехи-НУ’. Хазартен риск->към катастрофи)
                     (7)  ‘  I ‘  (  ISOLEMENT  Изолиращ ‘ АS ‘ )   ...................... ф.т.    4. 400
(ИЛ отхвърлени от всички; Не търсят контакти;Отхвърлят и’Себе си’;Интроверти;Тревожни)
                --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Така се достига, до един нов/оригинален и неочакван ‘Буквен модел’: AS = (H A R A) k (I R I)
От (1) до (4)- се диагностицират 4-ри ‘АS’ на Успеха-‘У’. А от (5) до (7) – 3-три ‘АS’, на ‘НУ’.
      ‘О Б Щ  Л И Ч Н О С Т Е Н  М О Д Е Л’ – ‘ G  P  M ‘ ( Седмо – разширено и повторено резюме )

 Синтезираме  знаково-семиотичният модел, или абривиатурата ‘GPM’. Той се опира  в/у наши  теоретични и емпирични данни  (вж. по-горе). ‘GPM ’е  в памет на проф.Богданов;  който ни писа – ‘Искро, подарете ни този текст’ ( Форум 1;2016); с негови идеи; скоро, преди смъртта му - 5 август.
GPM’  включва, класическата структура ‘Id>Ego>Super/ego’ на личността ( по Н.Атанасов, Ю. Кръстева, О.Тодоров ). Той е базов модел от „части на психичния апарат на личността”(Фройд); наречен от Богданов ‘триделен’(2005). Тези ‘части’ за нас са ‘ЛИЧНОСТНИ ОБРАЗУВАНИЯ’.
GPM’ се строи ( и сам е ‘суров градивен материал’) още чрез – ‘Модел за личност – Е/I и N/P’ на Айзенк (по Л. Мавлов и др.), който е само ‘био-генетичен’; в/у социо-метрията на Морено за ‘ S-R’  (Г.Фотев); също ограничено социогенна; наред с модела ‘Голямата петорка-OCEAN’ (В.Тодоров).
GPM’ ползва и допълва – Юнговият ‘MBTI’(Е. Пенчева);  Левиновото ‘B=PS ’ (Поведението е = на ‘Личност’ в ‘Ситуация’);  учението на Павлов за ‘внд’ (Пенфилд, Анохин); знанията за ‘ДНК’(Колинс)  абревиатурата ‘MSI’  ( Модел за дискретна- ‘Di’/структура на интелекта – на Гилфорд) и много др.
                                                                              ................
Ето и кратък прочит на ‘GPM’ , като оцелостен ‘БУКВЕН МОДЕЛ ’ (израз от Богданов-2001;2016г.).
                                                                                                                -- Lib
                                                                                                                       --Seсur
                                                              Pо>            --- BIO-psy-socio     >            --E/I
                                                               а                                  ..........................         --IQ                                                              
G P M = RЕPR {R int/1,2…n ( S<>E g o<> R  )  R ext/1,2…n   > --- PSY-socio-bio  >     --S-D } .../Модел 5/              
                                                             C   A                               .........................      --Subcons                 
                                                               N               --- SOCIO-psy-bio    >            --Abn
                                                              < I                                                       --Tr
                                                                                                                   --Еffeс
 Знаковият буквен ‘Модел-5’, съчленява ‘Модели 1, 2 и 3’ с ‘Постер 4-2009г.’.Той свързва визуално (подход от Фройд), с  познавателна цел – и слива четири групи ( I, II, III  и IV) ‘функциониращи структури’( Пиаже); които в континиум, са ‘Lekton/gr’ и ‘интерпретант’ (по Пърс), на и за личността.
 ‘G P М е франкофонски етикет и  ‘abreviature’, на т.нар. от нас ‘Общ личностен модел’. По-точно е наименованието  ‘Обобщен Модел за Личността- G M P’( според  д-р И.Петров). Или – ‘Обобщения върху Модел за Личност– G M P’ – ‘Les Generalations sur Modelе de la Personnalite- G M P’.                                 
                                                                                                                                                                                                                                                    – ‘REPR’ означава (по Д.Вацов-2016) и според теорията на Богданов – ‘Репрезентиране’ в/у много  ‘Реферирания’; които се наслагват ‘модулно’; за да се стигне до ‘Презентирано’ словесно нещо (в случая ‘GPM’); което според стоиците е ‘lekton/gr’; за Пърс  и ‘семиозис’; а за Сосюр ‘означаващо’.
                                                                               ....................
Предхождащ е прочитът на Модел 2, който е базисен за останалите 4-ри (вж. Модел 5,с.11). Ето го и него –‘GРМ =  Repr { Po (RIS)<>(Ego)<>(CAN) }’. Във  Модел 2:  ‘ R ‘ означава Роли; ‘ I - отразенa Индивидност; ‘S-Статуси; ‘Ego-Aз;  ‘С’-Когнитивен; ‘А’-Афективен; и ‘N’-Несъзнаван ОПИТ(вж.§ II).
                                                                        ...............................
§ (I.1 ) Т. нар. ‘Постулати-Po’ (или ‘Предикати’) от Модел 1, са две челни ‘А/групи’.Те се вливат в Модел 2 и 3 ( вж. Модел 5, стр.11 ). Първо (I.1), те са 6-шест, позитивни ‘Po’ – ‘Автентичност-Аvt’;Активност-Асt’; ‘Адаптивност-Ad’; ‘Aвтономност-Avt’; ‘Aфилиативност-Аff’ и ‘Алтруизъм –Altr’.
(I.2) Към  тях се прибавят и 3 други  Ро-постулати, но с негативна  модалност – ‘Агресивност- Аgr’; ‘Алиенация/отчуждение-Al’ и ‘Аморалност-Am’. И деветте ‘Ро’ са примерни ( макар и факториално  изведени-с  Е.Герганов).  Автономността означава и Свобода; а ‘Aff’-Междуличностна свързаност.
                                                                  ...........................................
§ (II.1)  Репрезентирани в ‘Ego-Aза’ и в личния опит ‘CAN’ ( Модел 2, тук, по-горе) са – социалните,  официални и неформални ‘Роли-R/ 1,2…n’ на ‘Индивида-I’; формиращи неговата ‘Статура-S’. Тази по-външна на личността орбита ’RIS’; иде генно и главно от социума; но, тя става и психо/духовна.
–‘RIS’ от (II.1), се ‘гради’, през години и възрасти, със своите статуси-‘S’ и роли-‘R’, върху дадена наследена индивидна-‘I’ природа (пол; раса; мозъчни задатки/потенции; метаболизми и пр.; вкл. ‘красота’ и генетични малформации)– които са неизменни; но някои се модифицират и ‘тренират’.
(II.2) Втори базисен интеграл в ‘GPM’ e ‘Еgo-то’ (по Фройд), или т.нар. от Джеймс  ‘Познаващо Аз’  –било  ‘Автентично’; ‘Идеално’;  ‘Реализирано’; ‘Очаквано’ в очи на други (М.Дилова, Н.Атанасов)  – все лица на ‘Себе си’; с  ‘Епизодични Аз’. Свързани с  динамичен идентитет  и със ‘Символ на Аза’.
 (II.3) Трети (след ‘RIS и ‘Еgo’), пак многолик, е личният:  ‘Когнитивно-C’–‘Афективен-А’,  вкл. и ‘Неосъзнаван-N’ опит; съчленени в ‘CAN’ и отделени от ‘Аза’ (Аз/образи и Себе/оценки)-още при Джеймс (1901г.);като ‘Малко аз’(при Мийд); приети от Богданов; с позиция в ‘GPM’- на  ‘ОПИТ’.
Освен с ‘Буквени модели’ (вж. по-горе Модел 5, Модел 2), ЕДНО-МНОГОЗНАЧНАТА и ТРИМЕРНА структура, с ‘ПУЛСИРАЩ’ интегратитет в ‘G P M’,  може да се илюстрира,напр. с образна/графема. С образната графема, се символизират, не само ‘II.1, II.2 и II.3’, но и при-СЪЩИТЕ им ‘ I, III и IV ‘.  
           
                                                                       ...............................                                                                                                   
§ III. Личността функционира деятелно, чрез два процеса; преди означени механично като ‘Разпредметяване-Опредметяване’ ( при Фром и др.); а сега – с психоконцепти ‘Интериоризация-Екстериоризация’(Пиаже,Виготски); и с предходното Библейско – ‘По делата им ще ги познаете’.
Делата, изявите и пр. са ‘РЕЗУЛТАТИ - R pers/1,2…n’. Te са - ‘Моменти на промяна ВЪТРЕ и вън в личността’; био-пси-социални; системо/образуващи в мозъка; в дейности и поведения; в ‘GPM’.   ‘R pers’ са и ‘Себеосъществяване’( Маслоу, Леонтиев); успехи и неуспехи; победи (Т.Янчева идр.).
(III.1) Интериоризацията (в игра, учене,труд, отдих- с общуване) ние очленяваме, в дискретни ‘Di - множества’; от ‘ИНТЕРИОРНИ- R int’ резултати; възприемани  от детство; през зрелостта; и в ‘GPM’ на стария човек. ‘R int’ са игрови, учебни, професионални (предметни, словесни, замълчани и пр.).
(III.2) Екстериоризацията включва и основната потребност-мотивация за ‘Себеактулизация’ (по Маслоу, Роджърс) и се операционализира от нас, в множествата на ‘ЕКСТЕРИОРНИ –R ext’; също материални и духовни прояви; дела; изяви; с решаваща регулативно-оличностяваща сила (вж. 3):
   G P M  =  Repr { ( R pers/ Int > ( Po /RIS/ + /Ego/ + /CAN/  ) > R pers/Ext ) } ... Moдел 3 (и Модел 5,с.10)
                                                                       ……………………………
§ IV. Четвъртата ГРУПА, са ЖИЗНЕНИТЕ ни ОРИЕНТАЦИИ; също функционални подструктури на личността ( и нейни  измерения); обхващащи нови 3 подгрупи, с по 3 (всичко 9) – наричани досега ‘Координатни оси’ (от типа на ‘Колективизъм-Индивидуализъм’ – която аз оспорвам). Вж.фиг5,с.10
(IV.1) Първа подгрупа от тях, са предимно БИОГЕННИ (от ‘Генома’; но и пси-социо).Вж.фиг.5,стр.10
    – ‘ЛИБИДНА СВЪРЗАНОСТ-Lib’; освен еротична, но и като родителска любов; като обич и ‘заедност’- семейна; афилиативна; колегиална и пр; ‘Любовта е същност на човека’и живота.
     –‘СИГУРНОСТ- [ii]Seсur’, чиито синоним е ‘СЕБЕСЪХРАНЕНИЕТО’; като потребност/инстинкт подчинен на ‘Lib’ координата и на жизнената (майчина) репродуктивност на човека; И още-
      –‘ЕКСТРО-ИНТРОВЕРТНАТА – E/I’ темпераментова, също биогенна жизнена типология (по Айзенк- не е открита от Юнг); с древните типове (сангвиник; холерик ; флегматик; меланхолик.); свързани и с личностна тревожност (по Тейлър, Спилбърг; у нас – Паспаланов, Щетински).
                                                                                      .........
(IV.2) Втората подгрупа жизнени ориентации са от ‘Псинома’; сливащи се със ‘CAN’- II.3; и те са симултанно ‘Био-ПСИХО-социални’; но с водеща псохогенеза (вж. фиг.5). И тази нова триада е:
      –‘ИНТЕЛИГЕНТНОСТ -IQ’, oсвен флуидна/вродена, тя е главно кристализираща (по Кетъл) и многомерна (Гарднер)- било обща, техническа; артистична; социална; волева ...емоционална;
       –ОРИЕНТАЦИЯ към ‘УСПЕХ/ДОМИНИРАНЕ-S/D ‘, в основата на себеизяви; агоналност; компетитивност; съперничество; съревнования; конкуренция; с водеща МП; с ‘Аспир. Стилове’.
       ПОДСЪЗНАТЕЛНА-Subons’ ос на живеене; с изтласкани ментални стресове; с ‘личностни защити’ ( З.Фройд); които пробиват в ‘Аза’ и водят до неврози, психотични фобии и депресии.
                                                                                  .........
(IV.3) Последната трета подгрупа координатни оси, са от ‘Соционома” на човека ; с многозначни ‘SOCIO-Psy-Bio’ипостази (вж. фиг.5). Тук водещи са социалните, вътре-външни детерминанти, със:
        –‘АБНОРМЕНА ХАРАКТЕРОЛОГИЯ- Abn’; индивидуалност, при различни човешки среди; и през социо възрасти; които водят до развитие и динамично формирана красота, на индивидните души;
         –‘ТРАНСЦЕДЕНЦИИ-Tr’ от смислообразуващи мотиви; ценности ,вкл. морални; естетични; и сакрални; за лични права и свободни избори; за изяви, себереализации;  с  алтруизъм...  И още
         –‘ЕФЕКТИВНОСТ-Eff’, която не се свежда само до ‘Резултативност-R pers’, с ‘R int/ext 1,2…n’ в числител; но и от знаменател - с вложени ресурси; вкл. физическо и психично здраве. И за щастие!
Имплицит/ интеграл, пронизващ I,II,III и IV– в  ‘GPM’, е човешката КРЕАТИВНОСТ и индивидуалитет.
                                                                       ...........................
Заключенията и изводите, са,  в дългия текст. Тук ще отбележим, че личностната ‘висока психика’ е оцелостено/интегрална и само мобилно включва и изключва, менталната процесност; с  общото разбиране, че  –  ‘Психиката е познаващият и чувстващият/действащ човек’ (Пол Фрес).
Тук е и теорията: ‘Личностни конструкти’ ( Кели; по Игнатов); само за/с компонентни субструктури.
Приложените два текста (от 2009 и 2011), както и 5-те постери, създадох със жестове на  Пламен Димитров. За което съм колегиално признателен. И затова, че той възроди  Дружеството на психолозите. Жизнена остана и ½ вековната ми заедност, с психиатъра психолог д-р И.Петров. На децата си, подкрепящи изследвания ми (вече 60/от 85г.)-и на Дина, също посвещения. С нежност!
                                                                                ПОСЛЕСЛОВИЕ
Както ‘Встъплението’, така и ‘Послесловието’ се пишат най-трудно. Защото те трябва да допишат, с малко думи- предикати (пре-диктори) и пост-слова, главното от ‘Резюметата’ –  събрани, в опит, за незавършена, все още течаща ‘Равносметка’. Пак ще споделям и пиша сбито,в моите си ‘Триредия’
Едно, разстегнато на 7 стр., Заключение, с 20-ина Изводи, съм прикачил, към. т.нар. дълъг текст  (от 34 стр.), към ‘Общ личностен модел-GPM’ (вж. в GOOGLE, ‘искро косев-2016’). И тук, сега написваното, не е някакво застинало приключване. А е и нескончаема... ‘протичаща очлененост’.
Изразите за ‘Очленено протичане’ и за ‘Протичаща очлененост’, са, на Богдан Богданов ( който почина на 5 Август 2016г). Наскоро загубихме Цветан Тодоров. А последните дни и Георги Данаилов. Един колега психолог казваше – ‘Светът на мъртвите, е,  по-богат от света на живите’.
Като обобщавам проучванията си за Човека, съм записал, че той е и ‘Парадоксално същество’. Защото, всички знаем, че сме крайни, в земния си път. Но живеем с ‘Чувството за вечност’. Ще рече, че Животът ни продължава, в делата ни (вкл.и в написаното). И след като няма да сме тук.
Парадоксалното е, че ‘GPM’, като ‘обща теоретична рамка за личността’ (Г.Алпорт, по.К.Гайдаров, 2015г.), колкото и нужна, се провижда трудно, в милиардите живи индивиди. И той, ‘GPM’, макар че е теоретичен ориентир, в своята абстрактност, e и обеднен (чуй Г.Данаилов- Панорама,10.III.17).
И малката познавателна сила, на ‘GPM’, е, че се мъчи, да съчетава органично, редица  концепти, от основни други модели (плюс свои ‘добавки’). ‘GPM’се базира на  класическия Фройдов модел за ‘Id-Ego-Superego’. И е сред групата на т.нар. метамодели.’GPM’ не е алтернатива, а е - в ‘симетрия’.
Броят на ‘Di-субструктурите’ в разните ‘Модели за личност’, е, задължително различен. Защото те се ‘правят’ чрез понятия ( и са семиозисно- словесни ‘интерпретанти’). В/у  различна критериална база. (Напр. при Айзенк, тя е предимно биогенна; при социометрията, тя е, ролево-статусна и т.н.).
Особено съществено е, че т.нар. от Фройд ‘Части на психичния апарат’, при ‘GPM’  са личностни образувания. Винаги тримерни, био-психо-социогенни ( както пише Фройд; и не само той) – Те са и компонентни субструктури. Сиреч и многомерни интеграли. Не са еднозначно елементни .
Психиката не е само ‘внд’,само ‘отражение’ а –‘Познаващият, чувстващ-действащ човек’(Пол Фрес)
И винаги, високата личностно-континуитетна менталност, се прелива и оттласква от процесуалната психо-мозъчна и физикална телесност на човека (без която тя е немислима; но и несводима, дори към мозъчно- генните дискретно-секвентни редове). Затова, може би и ‘душата’ не умира с тялото
Ние, човеците, сме зачевани в майчините си утроби и след-натално, все още сме предимно био- индивиди (с ментални задатки) – Но като индивидуалности, личности, субекти и пр. се формираме социално, катадневно, по-подир; до и след последния си ‘дъх’ (и в безкрайни наши дела, и знаци).
Останалото е в дългия текст и в това,което ще се опитвам и мъча да дописвам. До VIII-мия Конгрес.
                        П р и л о ж е н и е  1 –  към  ‘ ОПИТИ за РАВНОСМЕТКИ’

              КРАТКО СЛОВО ЗА МОЯТА 80 ГОДИШНИНА И 55 ГОДИНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
    (Прочетено в Аулата на СУ, при откриване на VI ти конгрес по психология-2011г.)
                                                                   Драги колеги,
Благодаря на ръководството на психологичната ни общност,  на двамата председатели на конгреса д-р Пламен Димитров и проф. Сава Джонев, за така добре подготвения Конгрес и за този страхотенен том и накрая, нещо, което е второстепенно между другото,  за решението ви да отбележите двете ми годишнини. Аз не се изживявавам като единствен доайен.  За това ще спорим, когато навърша 90 години. Казаното се отнася, дори  още по-силно и за цяла група  психолози. От същата или близка до моята,  възрастова генерация.
Вълнувам се, че трябва да говоря. Отвикнал съм да бъда на катедра. Написах два варианта по две странички за кратко слово. Но не ми харесаха и сега ги съкращавам.
В първия вариант съм записал следното. Че към 2000-та година, тогава едва 70 годишен и  твърде “млад”,   бях проумял, че в едни от основните, пет свои научни проекти или тематики, съм изследвал непреднамерено,  все един и същ личностен регулатор. И това е бил „Личностно значимия РЕЗУЛТАТ-R/ pers.”, наричан и  „Продукт”,  в релацията: „Продуцент – Продуциране – Продукт”. T. e., и в аксиоматичната дихотомия „Процес – Резултат”;  където продуцентът, най-често наименоваме и като  “Субект” на действия, дейности и поведения.
Личностният резултат, навремето,  проф. Любен Николов дефинира така, цитирам: „Момент на промяна вътре и вън от личността”. ”R „ не е само екстериорен, но и интернален-вътрешен, вербален и невербален, субстанционален и функционален, трудов, игрови, учебен и пр. Но винаги той е – диахронно -структурният момент в самите непрекъснати синхронии. Или суксесивен момент, (момент на прекъсване)  с относително по-статична обособеност. Самите процеси се виждат и описват чрез техните очаквани, междинни и крайни резултати, продукти, ефекти, достижения и пр.
Отначало, регулаторът ‘R-резултат’, съм го изследвал в негови три типологии – (а) като  „Собствен R “; (б) като „Чужд R “ и (в) като „Най-добър R “. Това е при търсене на дискретни, в смисъл на отделни мотивации. При следващи две други теми, а именно, втората  тема „За структура на дейността” /1980г./ и трета тема, за “Аспирационни стилове-АS”/1995г./, наново „R” излиза  пак на преден план. Но с други свои типологии. Той се  появява не само в края на процесите, но още в самото начало,  на входа на дейностите, като „Програмиран-целеви R”, след това като „Нормативен R” и „Иновативен R”. А в изпълнителната фаза  на дейността „R” e с три преобразени ипостази/патерни – на вече „Реализиран или суров R” , после на „Измерен R” и накрая като „Стимулиран R”, поощрен или санкциониран. Toва превръща фактора „Резултат R” действително в системо/образуващ, за цялата систематика на общо  поведенческите активности и за различните дейности на личността.
В третия проект, за  „Аспирационните стилове на личността- AS”, oсновният концепт  сякаш  е друг. Това бе „Успеха и Неуспеха”. Но какво се оказва в последствие. Че  в основата и на този трети по-голям научен проект, пак  стои същата личностна  R-детерминанта, но изживявана и презентирана ценностно. Toва класически разкрива и самият Джеймс, един от бащите на научната психология, наред с Вундт /още през 1901 г./, като обобщава, че „Успехът” е = равно  на „Суров R” като числител, но  съотнесен към съпъстващи  го „Претенции или Аспирации”, като знаменател. Сиреч, един и същ „суров R”, може да се изживява, според ниво на RA или RP  – било като успех, или като неуспех.
И в следващ наш,  четвърти научен проект, за  „Общ структурен модел на личността –   G P M”, се оказва, че личностната  цялост функционира и живее, чрез подобни, но и модифицирани психично, две безкрайни множества, пак от резултативни  детерминанти: от една страна на „Интериоризирани- R/int” и от друга, на „Екстериоризирани R/ext”. Първите ги наричат „разпредметени-R”. А чрез второто множество, се постига и т.нар. „Себереализация”, според  хуманистичната парадигма на Маслоу и Роджърс. Същото при Леонтиев, Ананиев, Пирьов и др.
Успоредно с това, ние научавахме, напр. от Карл Прибрам, от неговата монография „Езици на мозъка”, че и в мозъчните функционални системи, дискретно-резултативният RDi - момент е пак основен, наред с недискретно и  процесуално-непрекъснатото, функциониране на мозъка. Бернщайн и Анохин, които Прибрам цитира, и двамата,  в прав текст,  дефинираха регулаторът R, също като системообразуващ , но не за обективни социални дейности и поведения, както посочихме по-горе, но като системоструктурен и за самата мозъчна активност. Това бе  наистина впечетляващо.
Тогава се появи и Кибернетиката на Уинър и Теория на информацията на Шенон, които надскочиха  механизмите на рефлекторната дъга и на частно научното невропознание за нея,  за да обосноват „Oбратната връзка с RDi”, kaто универсален принцип на всяко управление и самоуправление, в сложните динамични системи, от Общата теория за тях на Берталанфи.
Така, логически последователно, някъде пак около 2000-та година, се очерта известен хипотетично резултативен вариант на т.нар. от нас „Личностна психо-дискретика R Di/ pers”. Moже би концептуално-хипотетично и стъпка по стъпка, с много емпирия и теория, от десетилетие в десетилетие, се изгради и сега се доизгражда,  видимата знакова и понятийна система на известна, предимно структурна „R Di психологическа парадигма”.  Нея ние илюстрираме чрез 5-те взаимосвързани постери, които могат да се видят на конгресното изложение и в моя блог. Тази, все още незавършена, резултативно-дискретна концептология е реферирана и в раздадените ви,  5-6 странички кратък текст.
                                                             ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Във втория си вариант за слово пред вас, споделях няколко, пак общи, свои убеждения на професионален психолог, в друг мисловен хоризонт, както следва:
Че винаги съм изхождал в изследванията си, не от едностранни определения за психиката, било само като „Висша нервна дейност-внд”, било само като „Субективен образ на обективни неща”и пр. Първото е биологизиране. Второто е гносеологизиране. Изхождал съм от друго виждане, напр. това на Пол Фрес, което чух в негова президентска пледоария на световен конгрес в Париж, и то гласеше, ( ще го кажа на неговия роден френски език, за по-точното му разбиране ): „La psyche` c’est I’homme connaissant et agissant”.’ Психиката е познаващият, и чувстващият-действащият човек’. Тя психиката, не се свежда само до отделни откъснати усети, отделни когниции, афекти и поведенчески актове и пр., а до – ‘Познаващият, чувстващ и действащ човек’. Приеман като цялост на индивид, индивидуалност, на субект и личност.
Оттук и друго предикативно убеждение, дори професионален инстинкт, винаги да виждаме и интерпретираме индивида и личността триизмерно, като „Био-Психо–Социална цялост”.  Не само двоично – като „био-социално същество”. В която три-измерност – психичното има обаче централна и медиаторна функция, свързваща, чрез индивидуалното съзнание и себесъзнание, а и чрез несъзнаваното,  биогенното със социогенното. Такъв е само един аспект от сложната психодинамика  и психодискретика, между: генома,  псинома и соционома. Тук акцентът е и върху личностната потребност към себедетерминация. Човекът не е пластелин, който средата мачка и моделира произволно. Той е автономно, идентично на себе си същество.
Другото ми убеждение е да опитваме, да се движим, през десетилетните си кариери на психолози, по т.нар. от Аткинсън „Контингентни пътеки”. Сиреч, верни на едни и същи изследвачески направления, които  се самобогатяват сами и  се сумират-адитивно. Те, обаче следва, да са съзвучни и на собствената ни природа и манталитет. Да са насоки и „пътеки”, не само извън нас , но и в самите нас. Да опазват себе си. Но да са отворени към цялото човекознание, към дискурсивната и наративно- художествена хуманитаристика, антропология, семиотика, литература и културология. 
Записал съм и друго, уж също банално убеждение, но и  професионален стил, който изисква винаги да се балансира и една почти азбучна троичност от : „Емпирия – Теория – и Праксис”. Подобен интегративно спояващ стил и диспозиция, са  нужни и на изследователи, и на практици психолози, и на психотерапевти, на преподаватели и на автори на психологически текстове. Не можеш да бъдеш само емпирик, само теоретик или само практик. Разбира се дозирането на едното, другото и третото, зависи от съответния водещ дискурс и от по-общите контексти на съответните научни дисциплини. Едно е в академичната, друго в практическата психология – но всичките те остават и ....”единосъщи”, както се пише в светите книги и в самата вековечна Библия.
Като четвърто убеждение съм записал, изискването за умело съчетаване на тестовата психодиагностика, която често е квазиекспериментална, според  Хекхаузен, и следва да се взаимопрелива, със и към,  същински теренни и лабораторни експерименти, плюс привличане към тях на обективни R-данни, било за здравен статус,  за учебен или професионален, семеен, социален, в неформална група и пр. статуси и роли на ИЛ. Не бива да се ограничаваме и задоволяваме с ползване само на един два вербални теста, или въпросника- за ‘Q данни’. В моите изследвания на надпреварата, на типовете аспирационни стилове, на структура на дейност, дори за структура на личността и пр. –  определящи и водещи са били добре планирани теренни и естествени формиращи експерименти и внедрявания. От които по сетне се експлицират и строят-конструират, работещи и евристични лабораторни аналози и модели.
Отделно отбелязвам ефективността от  честото ползване на проективни, невербални тестове. За да се прониква и в несъзнавани и дълбинни мотивации, както установих и описах още през  66 г.. Не съм прилагал проективния тест на Роршах. Предпочитал съм винаги теста с линийки, на „Дембо-Рубинщейн”и д-р Петров, модифициран от доц. Игнат Петров – психиатър и възрастов психолог, с когото си сътруднича приятелски още от далечната 1960 г.
Всичко казано дотук изисква да представяме, повечето от изследователските данни и като паралелни на тях дискретни редове от цифри, числа, индекси, графики и пр. Без адекватна математизация нямаме научна пихология и основания за  солидни теоретични обобщения, нови концепции и парадигми. Не случайно и ръководството на нашата общност, начело с Пламен и неговите близки колеги, далновидно поставят акцент на методите на изследване. Тук е и незаменимата роля, на приятелят ми проф. Енчо Герганов и уважаваните Митко Щетински, и Пламен Калчев и други авторитетни професори и специалисти. Психолозите могат да повлияят за математизирането,  в  други хуманитарни науки. До обособяване, дори на нов клон на  „Експериментална хуманитаристика”.
Независимо, че никога не съм проучвал когнитивно-познавателната сфера на личностната психика, бях не само впечатлен но и респектиран, и въодушевен от следните две заключения направени от  Гилфорд и  адресирани само към „Модел за структура на интелекта-MSI”. Първото бе, че интелектът се интерпртира на три структурни нива, цитирам ги: (А) Дискретно ниво, към което Гилфорд отнася и „дискретни мотивации”; (Б) Стилово междинно ниво, където се ситуират когнитивни стилове /зависимост-независимост от полето/ и атрибутивни стилове  за приписване причинност на съответни резултати и най-горе – (В) Интегрално ниво, където той отнася и IQ, на общата и на множествените интелигентности.
 Сякаш Гилфорд ми е подсказвал и нашепвал, през петте професионални десетилетия, каква да е подредбата, логиката и преливането между посочените мои пет научни проекти – сякаш е казвал: започвай първо с диагностика на дискретни мотивации; после премини през междинни дейностни субструктури и афективни стилове; и накрая ще стигнеш и до интегрален „Общ личностен модел-GPM” – който модел, разработван вече над 4-ри десетилетия,  тук нямаме време за него, дори да го  споменем. А второто  Гилфордово обобщение гласи, че основните интелектуални способности имат два генерални аспекта – единият аспект е процесуален, свързан с „операции” и другият е аспект на „информационните продукти-резултати”. Т.е., пак на преден план се извежда аксиоматичната и универсална дихотомия „Процес-Резултат” – оказала се базална,  при всички наши знакови модели.
Видимо е, че между структурната организация, на афективната ментална сфера, където са всички наши теми и от друга страна, структурата на когнитивно-интелектуалната сфера, където са Гилфордовите открития – има, на метатеоретично абстрактно ниво, значим изоморфизъм, в смисъл на значимо структурно-функционално съотвестие.
Все в тази връзка, знам от друг мой скъп приятел, проф. Людмил Мавлов, че дискретно-Di -структурната стратегия на функциониране е повече характерна за лявата мозъчна хемисфера, докато наративно-образния синтез е предимно дясно хемисферен. Така се верифицира и потвърждава и едно метатеоретично виждане на  хуманитариста-персонолог проф. Богданов, за различното и общото на двете основни парадигми за личността: –  Дискурсно-сциентичната и Наративно-художествената  образна парадигма, еднакво нужни за комплексното опознаване на личностната менталност.
В раздадените 5-6 реферативни странички за „Личностно психодискретната парадигма-Psy Di/pers.”, сега откривам, че наред с имена на световни психолози, съм се позовавал и на 39 български автори, предимно психолози. Ще рече, че без техните изследвания, това, което съм направил и което работя сега е немислимо. Желая да им изкажа наново, своята колегиална признателност и уважение. Същото бих казал и на десетки други колеги,  които непрекъснато цитирам, в по-обширни свои публикации. Другото можем да споделяме и  в личния ми интернет блог, който открих в Мрежата преди няколко дни, а също и пред постерите, на конгресното изложение.
Пожелавам ви ползотворен и приятен конгрес. Благодаря за вниманието! –
     Искро Косев, 15 ноември 2011г., София – аулата на СУ „Св. Климент Охридски”.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                                                           
                                                          ВТОРО ПРИЛОЖЕНИЕ


 With the collegial collaboration                         “One does not create, one adds to the creation”
of Plamen Dimitrov, Ph.D., R.O.D.C.                        (Along “Fragments” by Atanas Dalchev)                  
Professor Iskro KOSSEV
BUGLARIA

“Personality Psychodiscretics - Discrete paradigm
(Sign resultative (R) – Discrete (Di) models)
Semiotic discourses
Annotation of workshop  № 80

             Two main concepts are substantiated: Personality Discrete (PsyDiPers.) and                       Resultative Discrete (RDiPers.). They are related to the term “Discrete” – part, separateness; differentiation; disconnection; particularism and definiteness; (structure; form; format; parameter; measurement; statics); diachronism; quality/quantity (according to Hegel – “Quality is measured quantity”). Different is the term “Discreet” – discrete, proper and secretive.
* * *
            The Di concept has been transformed into a scientific theory by Pribram (for denoting “discrete and non discrete-process brain functioning”) and by Izzard (for distinguishing “discrete and non discrete emotions”). In particular works, both authors have a number of usages (frequencies) of the “construct”. As observed in dozens of other psychologists only a few usages have been noted. In The Corsini Encyclopedia of Psychology over 20 authors are referring to the scientific category “discrete”.
Bulgarian psychologists, as well sporadically, but accurately have introduced the Di concept in scientific texts. (N. Atanasov, A. Velichkov, E. Gerganov, B. Dimitrov, I. Zinovieva, I. Kossev, D. Shtetinsky and others). We also proceed from a thought by A. Velichkov – “We live in a discrete world (cursive mine)”. The priority for the reorganization of the term “Discrete” in a scientific construct is of Pribram and Izard. We are taking only one “new” and decisive step – by naming our structural personality concept as a “Personality psychodiscretics” and as a “Discrete paradigm”.
The aim of the present text is to bring clarity to the empirical and theoretical bases of the relatively new “PsyDi” concept, devoted to the structure and system organization of the personality mentality.
“Personality psychodiscretics” is our fifth (Vth) and last project, developed since the year of 2000 and one synthesizing other, preceding it four projects (preliminarily from field; as well as laboratory; applied; forming and theoretical attempts – which have started ever since 1957/ 58 and conclude in the last decade with a series of content analyses. The mathematical models are based on Student’s theory with X, μ, б and Pt; with factor analysis, implemented by E. Gerganov and others.

The fifth project (V-PsyDi) is a “superstructure” over I, II, III, and IV our previous projects, according to a Model Scheme – I, II, III, IV (see Scheme). All of the above are part of a subject-methodological unanimity and in “multiplicative” systematic, with unified semantics and in the base of an axiomatic postulate, named: “Direct feed-back with the result” (aRDiPers.1,2,…n).
* * *
Particularly substantial is the systematization of the Five projects, spread out on three structural levels, which have been formulated by Guilford (addressed as MSI) and named by him as: “discrete”, “style” and “integral”, as follows:
      –     I project: “Universal Competitive Motivation (UCM) with 11 distinct motives – so-     called “Discrete level” according to Guilford;
      –   II project: “Behavioral Activity Structure” (BAS) with 6 sub-systems and III project:
    “Aspiration style” (AS) of the Personality with 7 AS, forming the so-called “stylelevel”by Guilford, including Cognitive and Attributive styles;
      –   IV project: “General Personality Model” (GPM) with 8 personality formations, or “integral level”, on which Guilford dispositions the IQ.
These numerical expressions (11; 6; 7 and 8) are manifestations of the so called psychodiscretic “ideology”.
It was found that the structural levels of the intellectual organization (along MSI), in their abstract definiteness, are surprisingly alike with the levels of study of the affective mentality. Hence we arrive at the conclusion for some structural “isomorphity”, in a general plan, among the Cognitive and Affective spheres of the personality mentality.
Here we can point to a second explication, again of Guilford, according to which every basic ability in MSI has three qualities or “aspects”: operation, content and product (or form). This in its essence is a manifestation of the fundamental dichotomy „Process – Result”, which we rediscover as a significant and axiomatic for the entire Affective and Behavioral-Activity of the personality.

* * *
The concept “Result” (R)  is “A moment of change in and out of the personality” (L. Nikolov); it is a system-forming factor in the brain functional systems (Pribram, Bernstein, Anohin); R is related to the Law of “Feed-back” (Wiener); the concept also applies to a “straight” connection, as a prescription – an aim that is “an image of a future R”; namely it is located at the “entrance” and “exit” of systems; aR is a system-forming regulator as well for the activity (Kossev and others; see project II); inseparable from the dichotomies          Process - Result and Operation – Product.
“Result” bears all dimensions of the “Discrete” and is “constructed” by us as the RDiPers.1,2,…n construct.


In our studies, four groups of RDiPers.1,2,…n have been differentiated as follows, in accordance to the Scheme: I. Competitive/ Emulative; II. Behavioral/ Activity; III. Aspiration style and IV. General Personality. They function through Interiorized and Exteriorized RDiInt/Ext1,2,…n   (along Piaget, Vigotsky, Maslow, Rogers). They fully negate the behaviorist mechanics “Stimulus - Reaction”/ S – R. They function in the “one whole” – the Personality, beyond which everything else is “particular” (N. Berdyaev). Their “functional structural unity” (Piaget, “Le Structuralisme”) has been interpreted conceptually, through the resumed here Discrete paradegm.
* * *
The Personality-Resultative Psychodiscretics unites 30 sign RDi models, operating . All of them have been abbreviated as well. That is to say, through signs – in accordance with the declared “semiotic discourse”. This discourse also expresses the fundamental “symbol function of the mental” (Z. Freud; also B. Kokinov, O. Todorov). It follows the familiar postulate: “The world is overflowing with signs” (E. Tarasti). The “discrete-s” in their essence are “boundaries” – U. Eco (see “Semiotics and identity”, red. I. Znepolsky)
* * *
The General Personality Model (GPM) is “built” upon the classic constructs: Id, Ego and Superego introduced by Z. Freud and is based on about ten other models (incl. Eysenck’s I/E and N model, the “Big Five - OCEAN”; also based upon MBTI (M. Dilova, 2008; V. Todorov, 1997, E. Pencheva, 2006).
The integral psychological model of the personality (GPM) is also analyzed in broader contexts – neuropsychological context (L. Mavlov); in abnormity and ageness (I. Petrov); interpersonal context (S. Djonev, T. Tomov, B. Bogdanov) and organizationally-psychodynamic (P. Dimitrov, “Organizational psychodynamics”, 2008); to two-way projections in the general culture studies and anthropology and aesthetic-ethical realities (along B. Bogdanov, I. Znepolsky, M. Nedelchev). The “climax” of a novice philosophical construct is reached: “Symbol of the Self” (E. Grigorov, 2009).
The immensely complex, multilateral and tridimensional phenomenology (intertwined in the biological, mental and social well-being of the individual) - is subjectively transformed into “The Presumable personality worlds” (A. Velichkov, 2001) and in particular, (incl. in the form of PsyDiPers.1,2,…n) in the multiplicities of “Self-images” and “Self-evaluations” of the self-conscious and self-accepting personality (M. Dilova, 2008; N. Atanasov, 2002, 2007). Numerous are the special studies of the personality – in the “aspects” of intelligence (G.D. Pirjov), of anxiety; Achievement Motivation (AM), Aspiration Level (AL) (I. Paspalanov); Tolerance towards indefiniteness (TI) (K. Stoycheva), aggressiveness and competitiveness (I. Zografova); values (K. Baichinska); aspirations (R. Bojinova); individualism (E. Paspalanova) to “disciplinary” approaches in the psycho-pedagogic (L. Georgiev, I. Igov, P. Randev), for the sports competitiveness (S. Dimitrova, T. Yancheva) and others.
There are scientists from different institutional communities, with contributions to: Self-identity (A. Sylgidjian); Age and development (L. Andreeva, I. Dimitrov); Abnormality (V. Matanova); Organizational hierarchy (K. Krumov); against destructions of the integrity (P. Alexandrov); with precise mathematizations (P. Kalchev) and many more unmentioned names solely from one association. GPM is built upon ideas from numerous texts, substantial part from which originate from Bulgarian authors.
* * *
An attempt has been made, for the means of a consecutive application of the methodology of the system-structuring and the functional-informative analysis (Bertalanfi, Ashby, Akoff, Fagen; in Bulgaria: N. Stefanov, A. Velichkov, N. Atanasov, I. Kossev and others).
* * *
Our thematically wholistic studies, united in five projects (see the applied Scheme), lead us towards a number of


Concluding summaries:
/1/ The individual is a competitive being, competing with one’s “own kind”, with preferred by one models, with obligatory standards and with “one’s self” (see I. Kossev, “Competitive universals”, 1985 and monograph “Aspiration style of the personality”, 1995; also monographs: “Competitive motives”, 1982; “Psychology and methodic of the scholar competitiveness”, 1970 and texts on “Personality Psychodiscretics”, 2009);/2/ This “Competitiveness” and “Aspirationality”, including the generalized predisposition of the personality towards “Effectiveness” and “Efficiency”, are an expression of another, second, also fundamental personality disposition: “Orientation towards Success (S) and Domination (D). It has been named by us “S/D Orientation” and includes in its psychological content not solely domination and “power” over others and over life situations, but the “power” in the individual’s “self”, with the need for “self-determination”;

/3/ The described above two personality dispositions (from needs, motives and attitudes) are genealogically related to a third, also universal psycho-phenomenology, defined by us as “Measurement effect. The measurement psycho-effect, transforming itself into a personality evaluation and self-evaluation too, is “basic” to about ten other psycho-effects (e.g. Effect of the uncompleted action; Effect of the halo; Pygmalion effect; Effect of the first impression; Hottorn effect, etc.);
/4/ The conclusive thesis which stands in the foundation of the “Personality psychodiscretics” and the “Discrete paradigm” states, that the system organization and mild structuring of the personality mentality is: - a functional and dynamic unity of Discrete and Non Discrete-Procedural activities and conditions.


 
Such a “Discrete/Non discrete” organization and structure also characterizes brain/hemisphere functioning! The biorhythm is the essence of other systems in the human organism as well! All of this “corresponds” to the objectively present “Disconnection/ Continuity” of the World, the so called “Discrete” world, which we live in.
The “Resultative version” of the “Personality Psychodiscretics” and the “Discrete paradigm”, which is presented here for the first time in 2009, is in relation to the study field of the psychological structuralism.
Psychodiscretics, in summary, is a sought after (still unfinished and naturally not sole) meta-theoretical and methodological support for the following: Operationalizations, Psychometric and Psycho-diagnostic measurements, leading towards theoretical summaries or to psycho-corrective interferences – outlining the humanistic “mission” of the professional psychologists.
In advance, I would like to thank All who would take a look at the text and the Schemes, and will take part in the collegial discussion.

Professor Iskro Kossev – author
Scientific editing and supervision –
Assoc. Professor Ignat Petrov Ph.D. and Professor Encho Gerganov
                                             Translation and computer layout – psychologist Luchia J. Petkova